Hoya Obovata Splash

Rare Hoya plant 

ships in 4” nursery pot 


Related Items